Witajcie,

BIG –  czyli Biuro Informacji Gospodarczej (dodatkowo zwane „InfoMonitor„), jest instytucją, która podobnie jak KRD (Krajowy Rejestr Długów), zbiera, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze. Biuro Informacji Gospodarczej  jako jedyne  biuro  umożliwia też dostęp do danych z baz Biura  Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich.

 

Instytucje, które udostępniają informacje o swoich klientach w Biurze Informacji Gospodarczych (BIG) to m.in.:

 

  • banki,
  • firmy ubezpieczeniowe, leasingowe, faktoringowe,
  • firmy pożyczkowe,
  • gminy, urzędy miasta oraz zakłady komunalne,
  • dostawcy energii elektrycznej, gazu, wody i innych przedsiębiorstw użyteczności publicznej,
  • operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej,
  • operatorzy telewizyjni,
  • sądy,
  • zarządcy nieruchomości, spółdzielnie,
  • osoby fizyczne na podstawie prawomocnego wyroku sądowego z klauzulą wykonalności.

 

Powyższe instytucje przekazują do Biura Informacji Gospodarczej zarówno negatywne informacje o niespłaconych zobowiązaniach, jak i pozytywne o terminowej płatności. Negatywne informacje, zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców, uniemożliwiają zaciągniecie kredytu oraz stawiają w złym świetle jako partnera biznesowego, czyniąc z nas osoby nierzetelne. Pozytywne informacje natomiast otwierają przed nami drogę do lepszych warunków kredytowych, biznesowych. Pokazują , ze jesteśmy rzetelni, że pamiętamy i wywiązujemy się ze swoich zobowiązań .

 

Kiedy instytucje mogą wpisać zobowiązanie do Biura Informacji Gospodarczej (BIG)?

 

Terminy są podobne jak w Krajowym Rejestrze Długów:

– konsument może być wpisany do BIG jeśli jego zaległość wynosi min. 200 zł,

– firma może być wpisana do BIG jeśli zaległość wynosi  min. 500 zł.

W obu przypadkach od terminu płatności musi minąć co najmniej 60 dni. Po tym czasie dana instytucja musi wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty.  Dłużnik ma 30 dni na uregulowanie należności i ominięcia negatywnych konsekwencji nieterminowej spłaty, jeżeli nie zapłaci wierzyciel może dopisać dłużnika do rejestru BIG .

 

Ważne: jeżeli dłużnik spłaci swoje zobowiązania, wierzyciel musi usunąć dane z systemu w ciągu 14 dni.

 

Na innych zasadach dłużników wpisują sądy oraz gminy dłużników alimentacyjnych, za których wypłacają świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Nowe regulacje prawne tzw. Pakiet Wierzycielski, który ma poprawić ściągalność zobowiązań w polskiej gospodarce  pozwoli wpisywać dłużników do BIG już po 30 dniach po upływie terminu płatności. Pakiet wierzycielski czyli „Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności” z 7 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie 13 listopada 2017 r. , czyli już za 2,5 miesiąca.

 

Co zyskują konsumenci i firmy chcący skorzystać z Biura Informacji Gospodarczej (BIG)?

 

– możliwość kontrolowania swoich zobowiązań finansowych i płatności,

– możliwość sprawdzenia informacji, które inne podmioty przekazują na nasz temat,

– możliwość sprawdzenia firmy, z którą chce się podjąć współpracę – dzięki temu można zmniejszyć  ryzyko poniesienia strat finansowych w skutek podjęcia współpracy z nierzetelną finansowo firmą,

– możliwość wpisania dłużnika do rejestru i szybsze odzyskanie pieniędzy.

 

Pozdrawiam,

Wioletta Segin